Categories

Kindly Note We Will Be CLOSED on Friday 23rd (Poya Day), පෝය දින වෙනුවෙන් 23 වෙනි සිකුරාදා අප වසා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Terms & Conditions

TERMS & CONDITIONS OF USE

PLEASE READ BEFORE MAKE A PURCHASE THROUGH ARTLAND.LK WEBSITE.

Last Updated: 10th January 2023

IMPORTANT:

 • Bank deposits will be processed and confirmed within 24 hours exclusively on weekdays during normal business hours. Deposits made outside of business hours or on weekends will be processed on the next working day.
 • Some products are exclusively available on the ARTLAND.LK website only.
 • Delivery requires bank deposit and will be handled by third-party courier services. Typically, delivery takes 2-4 working days+. However, please be aware that unforeseen circumstances such as stock issues, inclement weather, third-party courier service delays, and other incidents may cause delivery to be delayed by up to 7 working days+ or more.
 • Cash on delivery (COD) is not accepted as a payment option.
 • Urgent orders are not accepted for delivery. If you have an urgent order, please refrain from placing a delivery order. Instead, kindly contact us to make prior arrangements for pick-up and collection from our office.
 • Orders placed, paid, and confirmed (with payment confirmation sent through WhatsApp) before 9.00am on Mondays' & 12:00 PM (noon)* on other  weekdays will be dispatched on the same day, subject to stock availability, without any additional follow-ups. For orders placed after 9.00am on Monday and 12:00 PM on other weekdays, they will be dispatched on the next working day.
  * While we aim to dispatch orders on time, unforeseen circumstances or stock issues beyond our control may cause delays. We appreciate your understanding and will communicate any changes promptly.
 • බැංකු තැන්පතු සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික වේලාවන් තුළ පැය 24ක් ඇතුළත තහවුරු කරනු ලැබේ, ව්‍යාපාරික වේලාවෙන් පිටත හෝ සති අන්තයේ කරන ලද තැන්පතු ඊළඟ වැඩ කරන දිනයේදී දිනයේදී තහවුරු කරයි.
 • ARTLAND.LK වෙබ් අඩවියේ ප්‍රචාරණය කරන ලද ඇතැම් නිෂ්පාදන සාප්පු තුළදී මිලදී ගැනීම්ට නොමැත.
 • බෙදාහැරීම සිදුවන්නේ ඇනවුමේ මුළු මුදල බැංකු තැන්පතුවෙන් පසුව පමණක් වන අතර, තෙවන පාර්ශවීය කුරියර් සේවා මගින් ඉටු කරනු ලැබේ.
 • භාරදීම සාමාන්‍යයෙන් ලැබීමට වැඩ කරන දින 2-4ක් ගතවේ. කෙසේ වෙතත්, අපගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ඇති සාධක (තොග ගැටළු, අයහපත් කාලගුණය, තෙවන පාර්ශවීය කුරියර් සේවා ගැටළු සහ වෙනත් සිදුවීම්) හේතුවෙන් බෙදා හැරීම වැඩ කරන දින 7ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ප්‍රමාද විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
 • මුදල් ගෙවීමේ විකල්පයක් ලෙස (COD) ලබා ගත නොහැක.
 • අපි හදිසි ඇනවුම් බර නොගැනේ. ඔබට හදිසි ඇණවුමක් තිබේ නම්, කරුණාකර බෙදා හැරීම සඳහා ඇණවුමක් නොකරන්න. ඒ වෙනුවට, කරුණාකර පෙර විධිවිධානයක් මත අපගේ කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීමට අප අමතන්න.
 • සදුදා උදේ 9.00 (පෙව) සහ අනිකුත් සතියේ දිනවල 12:00 ට (දහවල්)* පෙර (WhatsApp හරහා තහවුරු කරන ලද ගෙවීම්) ඇණවුම් එදිනම කුරියර් සේවාවට ලබාදෙනු ඇත. සදුදා උදේ 9.00 පසු, සහ අනිකුත් සතියේ දිනයන්හි දහවල් 12.00 න් පසු කරන ලද ඇනවුම් ඊළඟ වැඩ කරන දිනයේ කුරියර් කරනු ලැබේ.
  * අපි නියමිත වේලාවට ඇණවුම් යැවීමට ඉලක්ක කරන අතර, අනපේක්ෂිත තත්වයන් හෝ අපගේ පාලනයෙන් තොර ගැටළු ප්‍රමාද වීමට හේතු විය හැක. ඔබගේ අවබෝධය අපි අගය කරන අතර ඕනෑම වෙනස්කමක් ඉක්මනින් සන්නිවේදනය කරන්නෙමු.

(+) Working Days: Monday to Friday,

ARTLAND.LK (Previously ARTNCRAFT.LK) is Part of Techshop Lanka Terms and Conditions.
*To make a purchase, you must agree with all our terms & conditions, If you do not agree please do not place an order*.

By making use of the services on this site you agree to the terms and conditions and the privacy policy which can be updated without notification to you. For the most updated version of the terms and conditions please visit this page or contact us.

Special conditions to prevent spread Covid-19 (Pls Read Here)

 1. Please read carefully the description, measurement & product specifications of the item(s) you are buying, to ensure they meet your needs.
 2. All products are quality checked before shipment, however, they might have tiny flaws. We ship only the ones that we consider as acceptable. If there is very noticeable defect, if there are no more stock, we may take the item off from your order of cancel.

Wrong / Incomplete Address & Phone Number:
Please double check the shipping address/phone number during the checkout process, we cannot be responsible if wrong / incomplete address is provided. Without a correct phone number, we will not process your order.

Cancellation: If you request the cancellation before shipment, we will issue full refund, if you request cancellation after the shipment we will reserve the right to charge courier fee and packaging fee.

Online Orders:

 1. I the user of ARTLAND.LK agree that if I place an order on this site that the order is a sales agreement and payment will be due within 3 working days of placing an order or the order maybe cancelled.
 2. In the event that the product you ordered is out of stock you will be notified. You can track the status of your orders by logging in to our store. If stock is unavailable you reserve the right to remove the out of stock product from your order.
 3. If you decide to dispute a charge we will contact your bank with your notice and proof of your purchase to help clear up any problems with the transaction.
 4. Product Descriptions
   ARTLAND.LK and its affiliates attempt to be as accurate as possible. However, we do not warrant that product descriptions, specifications or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free. In the event a product is listed at an incorrect price or with incorrect information due to typographical error or error in pricing or product information received from our suppliers, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for products listed at the incorrect price. We shall have the right to refuse or cancel any such orders whether or not the order has been confirmed and your credit card charged. If your already made the payment we will issue a refund in the amount of the charge. We apologize for any inconvenience this may cause you.
 5. Payment Methods: We only accept Cash & Bank Deposits (Bank Deposits will be confirmed within 24Hrs on working days only).
  We DO NOT accept following payment methods: Cheque, PayPal, COD, Western Union or any other international payment methods.
 6. Bank Deposit (Prepayment): Available Island-Wide. Orders will process after payment has been cleared.
 7. COD NO LONGER ACCEPTED.
 8. LIMITED OR NON DELIVERY AREAS:
  a. No delivery to Industrial Zones/Export Processing Zones/free-trade zones including Katunayake EPZ, Biyagama EPZ..etc.
  b. Courier service cannot enter office buildings, schools or any where you need security clearance/restrictions to enter including c. WTC (World Trade Center), when courier call, you may collect from outside the building.
  d. No deliveries where quarantine curfew has been imposed.
 9. Deliveries: Please see Shipping & Returns Page for More Information  Here >>
  Time Frame: Usual deliver time 2-3 working days, but it may take longer due to factors that we cannot control such as delivery issues, weather, quarantine curfew and other factors.
 10. Returns (Due to Faulty Product): Please see Shipping & Returns Page for More Information  Here >>
  a. We make sure all the products are tested and in working order before delivery, however if any product having a fault we will provide refund or replacement according to it’s warranty period.
  b. There will be only 1 return / refund delivery attempts (due to faulty or claim warranty) by the courier, after 1 attempts, return or refund must be collect from our office at Homagama. Please Note: Refund will only be issued after inspection (check security code & batch no) and payment will be made to your bank account (bank transfer) and it may take 1-2 days.
  c. In case the product is not faulty, refund will not be given, buyer has to pick up from our office and must pay (pick up courier fee if applicable).
 11. Returns (Due to Order by Mistake, Change of Mind …etc)
  Returns/Refund due to wrong product/type order by mistake, change your mind…etc, you do need to visit our office to return, so we can inspect the product (to check security code and issue a refund).
  In case you cannot visit our office to get the refund, we can arrange return, and refund, full courier fee to be paid by customer.
 12. Orders that are unpaid for 7 days will automatically get cancelled.
 13. We may restrict access to parts of or all of the services on the site; and modify suspend or discontinue this site, whether temporarily or permanently, without notice.
 14. Prices display on ARTLAND.LK site are negotiated with suppliers and may change at any time. If the price changes and you are unhappy with the new price you have the right to cancel the order. Special promotions may be subject to certain conditions, including stock availability and limited offer stipulations. Delivery charges will also be shown online and invoiced together with the stock purchased online.
 15. Payment methods & delivery areas are subjected to change, and will be reflected on our website accordingly.
 16. ARTLAND.LK grants you a limited license to access and make personal use of this site and not to download (other than page caching) or modify it, or any portion of it, except with express written consent of ARTLAND.LK. This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents; any collection and use of any product listings, descriptions, or prices; any derivative use of this site or its contents; any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant; or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of ARTLAND.LK. You may not frame or utilise framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of Techshop.LK without express written consent. You may not use any meta tags or any other “hidden text” utilising Artncraft.LK’s name or trademarks without the express written consent of ARTLAND.LK. Any unauthorised use terminates the permission or license granted by ARTLAND.LK. You are granted a limited, revocable, and non-exclusive right to create a hyper-link to the home page of ARTLAND.LK so long as the link does not portray ARTLAND.LK, or their products or services in a false, misleading, derogatory, or otherwise offensive matter. You may not use any ARTLAND.LK logo or other proprietary graphic or trademark as part of the link without express written permission.
 17. Orders that cancel on delivery without notify ARTLAND.LK treated as fake orders, we may not deliver these orders again or we reserve the right to cancel any future orders from such users.
 18. If you have any problems with deliveries, products .. etc, please contact us first so we can try and resolve any issues.